Nếu có thể, t ôi sẽ tiến lên phía trước. nhưng bây giờ tôi không thể quên được nó. tôi đã không quên nó.Nhưng t ôi không nghĩ có người đặt cược vào Zidane lúc đó, nhưng hãy nhìn xem bây giờ hắn đang có gì.Cha Reina cũng đã rất phấn đầu tiên được xuất hiện thay đổi đất nước này là một thời điểm gia đình tôi và tôi.