Chúng tôi muốn một người giỏi hơn chúng tôi bằng một cách nào đó để làm những việc mà anh ta giỏi, điều đó sẽ làm cho câu lạc bộ của chúng tôi tốt hơn.Bây giờ tôi đã thắng giải này, và họ đã thắng giải này trước tôi, nó thực s ự tuyệt vời.Roberto’s Cross, Fatima